Sot është - E Merkurë | Data: 23-May-2018 | Ora: 15:45
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Fikh [53]
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Alkooli


All-llahu [subhanehu ve teala] ka mallkuar alkoolin, verën (pijet alkoolike).

Ç'është alkooli?

Alkooli është baza e dehjes dhe e turpërimit, është quajtur si lëng i rrushit dhe të hurmave po qe se thartohen dhe fermentohen sikurse ia merr (mpinë, deh) mendjen ose ia mbulon mendjen atij, po ashtu është quajtur edhe dehës, sepse ai e deh atë dhe e pengon atë, prandaj është haram i prerë (qartë).

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydh rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai".


Kuptimi:

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka ndaluar alkoolin dhe ka thënë:

"O ju që besuat, s'ka dyshim se vera, bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës (për fall) janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar". (El-Maide: 90)

Me te vërtetë në alkool ka fesat (çrregullim) që shkakton kokëdhembje, turbullim dhe hidhërim dhe të ndalon nga ibadeti, dhikri, namazi etj. Ai, është sjellës i çdo vështirësie (problemi), shkaktar i mëkateve, sepse konsumuesi i tij e humb mendjen e tij, e humbë vlerën, ngarkohet me çdo lloj të krimit e turpëron (shkatërron) nderin dhe anon kah e shëmtuara dhe sherri (e keqja).

E Pejgamberi a.s. na e ka bërë të qartë gjendjen e njeriut të cilit i janë ofruar mëkatet e mëdha, e ai e ka zgjedhur alkoolin, e pasi që e piu është dehur dhe pastaj ka rënë në të gjitha mëkatet e mëdha dhe i ka bërë të gjitha gjynahet.

Pra, pirësi (konsumuesi) i alkoolit është prej atyre që All-llahu [subhanehu ve teala) i ka mallkuar. All-llahu e ka larguar nga mëshira e Tij dhe nuk është i kënaqur me të.

Dobia:

Muslimani e ka për obligim dhe i takon që të jetë i devotshëm, i mençur dhe i urtë, e të mos i ofrohet alkoolit, sepse ai është shkak i çdo problemi, është shkak për largimin nga mëshira e All-llahut të Lartësuar, e kush është i nxjerrë (larguar) nga mëshira e All-llahut [subhanehu ve teala] për të nuk ka mbështetës tjetër. Andaj e lusim All-llahun [subhanehu ve teala] për shpëtim.Konsumuesi (pirësi) i alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar konsumuesin e alkoolit

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydh rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai".

Kuptimi dhe dobia:

Konsumuesi i alkoolit është i mallkuar nga All-llahu dhe Pejgamberi a.s. dhe ai është i larguar nga mëshira e All-llahut [subhanehu ve teala].

Ajo që kërkohet është që mos të lakmohet përdorimi i alkoolit dhe konsumuesi i tij, që të jetë muslimani nga ata që dëshiron të shpëtojë nga dënimi i All-llahut [subhanehu ve teala] në Ditën e Gjykimit.Shërbyesi i alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar shërbyesin e alkoolit.

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydhë rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai”.

Kuptimi dhe dobia:

Shërbyesi i alkoolit është prej atyre që e ka kapluar mallkimi i All-llahut [subhanehu ve teala] dhe çdo njeri i cili i ofron alkool tjetrit dhe kërkon nga ai që ta pinë atë, ai është i nxjerrë nga mëshira e All-llahut [subhanehu ve teala], sepse ai e afron, shërben haramin dhe bën haram dhe po ashtu e ndihmon veprën haram. Pra, qortimi është nga ngarkimi me këtë mëkat të urryer, që të shpëtojë njeriu nga dënimi i dhembshëm.

Shitësi i alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar shitësin e alkoolit.

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydhë rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai”.


Kuptimi dhe dobia:

Shitësi i alkoolit është i mallkuar dhe i larguar nga mëshira e All-llahut të Lartësuar, alkooli është i fëlliqur dhe është nëna e mëkateve të mëdha, sepse ai është shkak i çdo problemi, pra shitja e tij është haram dhe veprimi me këtë është haram. Pra, shitja dhe marrja me të është nga çështjet dhe punët e urrejtura të cilat e fusin pronarin e tyre në përgjegjësi. All-llahu [subhanehu ve teala] i ka mallkuar ato dhjetë grupe të cilët janë përmendur në hadithin e vërtetë të Pejgamberit a.s.. All-llahu na ruajt nga veprimet e fëlliqura.

Blerësi i alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar blerësin e alkoolit.

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydhë rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai”.


Kuptimi dhe dobia:

Blerësi i alkoolit po ashtu është nga ata të cilët janë të larguar nga mëshira e All-llahut [subhanehu ve teala] dhe ai është një nga ata dhjetë grupe të cilat i ka kuptuar mallkimi dhe nxjerrja, largimi.

Pra, ti mos u bën njëri nga ata që të të kaplojë dhe mbulojë All-llahu [subhanehu ve teala) me mëshirën e Tij të madhe dhe hidhërohu për hir të All-llahut me çdokënd që All-llahu [sub-hanehu ve teala] e ka mallkuar.

Kulluesi (shtrydhësi i rrushit, distiluesi) i alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala) e ka mallkuar kulluesin e alkoolit

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydhë rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai”.


Kuptimi dhe dobia:

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar nëpërmjet gjuhës së Pejgamberit a.s. kulluesin (distiluesin) e alkoolit, e ka bërë pjesemarrës të njëjtë në ngarkimin me mëkate dhe All-llahu [subhanehu ve teala] e ka larguar nga mëshira e Tij. Pra, i mençur eshtë ai i cili e ruan vetveten nga zjarri dhe largohet nga çdo gjë e cila ka lidhje me alkoolin.

Ruajtësi i alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar ruajtësin e alkoolit

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydh rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai".

Kuptimi dhe dobia:

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar atë që e ruan alkoolin ose atë që e ruan alkoolin për vetveten, mirëpo ruajtësi i alkoolit ndonjëherë atë e ruan për dikë tjetër dhe që të dytë janë të mallkuar nga All-llahu dhe Pejgamberi i Tij.

Ndërkaq njeriut i takon që të largohet nga këto punë në përgjithësi, e të mos u afrohet e as që të mendon të punon në to, që të mos ia ndalon vetvetes mëshirën e All-llahut [subhanehu ve teala].

Bartësi i alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar bartësin e alkoolit

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydh rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai".

Kuptimi dhe dobia:

All-llahu [subhanehu ve teala] dhe Pejgamberi a.s. e kanë mallkuar bartësin e alkoolit, sepse ai është i cili e merr atë dhe e transporton nga një vend në vend tjetër për ta ruajtur ose për t'ia ndërruar enën ose për t'ua ofruar konsumatorëve.

Nga kjo ka paralajmërim nga çdo punë dhe vepër e cila ka lidhje me alkoolin, edhe ai i cili e bartë dhe e transporton atë për konsumuesit.

Pra, njeriut i takon që të vendos mos të bëjë probleme dhe mëkate ashtu që të largohet nga ato, e të mos bie në mëkat dhe haram.

Atij që i dërgohet alkooli

All-llahu [subhanehu ve teala} e ka mallkuar atë që i dërgohet alkooli

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydh rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai".

Kuptimi dhe dobia:

Ai të cilit i dërgohet alkooli për ta ruajtur dhe për ta shpërndarë ndër njerëz, është nga ata të cilët i ka mallkuar All-llahu i Lartësuar nëpërmjet gjuhës së Pejgamberit a.s. dhe i ka larguar nga mëshira e Tij. E ti mos u bën nga gjynahqarët dhe ata të larguarit nga mëshira e All-llahut.

Ngrënësi i fitimit të alkoolit

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar atë që e hanë fitimin e alkoolit

Çfarë ka thënë Pejgamberi a.s. për këtë?

Transmetojnë Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ibn Umeri r.a. se ka thënë: Ka thënë Pejgamberi a.s.: "All-llahu xh.sh. ka mallkuar alkoolin, atë që e pi (konsumon), atë që e shërben, atë që e shet, atë që e blenë, atë që e kullon (shtrydh rrushin, distilon), atë që e ruan, atë që e bartë, atë që i dërgohet, atë që e hanë fitimin nga ai".

Kuptimi dhe dobia:

All-llahu [subhanehu ve teala] e ka mallkuar ngrënësin e fitimit të alkoolit ose konsumuesin e tij, pa marrë parasysh se çfarë veprimi ka bërë, e ka veçuar ngrënësin e fitimit të tij, sepse kjo bëhet më së shumti për përfitim.

Et-Tibi ka thënë: Edhe ai i cili e shet rrushin për distilim dhe ka marrë fitimin nga ai, po ashtu e meriton mallkimin.

Ajo që kërkohet këtu është që njeriu të përmbahet nga kokëfortësia e tij dhe të mos shoqërohet me të keqen, e të bëhet një nga ata të cilët All-llahu [subhanehu ve teala] i ka mallkuar dhe e ka bërë të qartë Pejgamberi a.s. mallkimin dhe largimin e tyre nga mëshira e All-llahut [subhanehu ve teala] dhe mospëlqimin dhe moskënaqjen e All-llahut me ta.

E lusim All-llahun [subhanehu ve teala] për shpëtim dhe falje.


Lexuar: 645 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 24-September-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |