Sot është - E Hëne | Data: 28-May-2018 | Ora: 02:08
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Fikh [53]
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Disa rregulla mbi kurbanin


Therrja e kurbanit është prej simboleve të Islamit të dukshme, simbol mbi të cilin mbarë muslimanët janë të pajtuar se është i ligjshëm, kurse Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] vazhdimisht e ka kryer këtë ibadet, siç tregon Enesi [radijall-llahu anhu]:


"Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] i mori dy desh me brina dhe të majmë, e i therri me dorë të vet”. (Buhariu).


Në vazhdim do t’i përmendim disa rregulla dhe çështje që kanë të bëjnë me therrjen e kurbanit, edhe ate nën këto nëntituj:
 


Një: Vendimi i sherijatit mbi therrjen e kurbanit:
Dijetarët i kanë dy mendime mbi këtë çeshtje, shumica e dijetarëve thonë se është sunneti fortë, kurse të tjerët thonë se është vaxhib. I këtij mendimi është edhe Shejhul-Islam ibn Tejmiu [rahimehull-llah].
 
Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë:
"Kush ka mundësi të therrë kurban e nuk therrë, let mos i afrohet musal-lasë sonë”. (hadithi është hasen, transmeton Ibn Maxheja).
 

Gjithashtu thotë:
"Kush ka therrë para se ta fal namazin, le ta therrë një tjetër, e kush nuk ka therrur le të therrë”. (Buhariu dhe Muslimi).

Mirëpo ai që nuk ka që të therrë let mos brengoset sepse për të ka therrur Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem], siç tregon Xhabiri [radijall-llahu anhu], kurse këtë hadith e transmeton Ahmedi, Hakimi, i cili thotë se është hadith i vërtetë, në këtë pajtohet edhe Dhehebiu.
 
 
Dy: Koha kur therrët Kurbani.
Koha e therrjes fillon pas faljes së namazit të bajramit, duke u mbështetur në hadithin të cilin e transmeton Enesi [radijall-llahu anhu]: "Kush ka therrur para namazit, ka therrur për vehte (domethënë mish), kurse kush therrë pas namazit, ai ka therrur kurban dhe e ka qëlluar sunnetin e muslimanëve”. (Buhariu).
 

Kjo kohë vazhdon deri në ditën e fundit të teshrikut, domethënë deri në ditën e 13 të Dhilhixhxhes, (dita e fundit e bajramit), kështu që ditët për të therrur kurban janë katër ditë, duke u mbështetur në hadithin e Xhubejr ibn Metamit: "Në të gjitha ditët e teshrikut mund të therrish kurbanin”. (Ahmedi dhe Darekutni, Ibn Haxheri thotë senedi është me burra të përpiktë).
 

Mirëpo ska dyshim se më mirë është të therret në ditën e parë pas namazit të bajramit, sepse Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Vepra e parë me të cilën fillojmë ditën e sodit, është namazi e pastaj kthehemi dhe therrim kurbanin”. (Buhariu).
 

Tre: Forma e therrjes.
eshtë sunnet që njeriu ta therrë kurbanin me dorën e vet. Nëse është lopë ose dele e shtrinë në pjesën e majtë të drejtuar nga kibleja, e vëndon këmbën në qafën e sajë dhe gjatë therrjes thotë: bismil-lah, All-llahu Ekber, All-llahumme hadha minke ve leke, All-llahumme tekabbel minni ve an ehli bejti.
 

Në këtë aludojnë këto hadithe që do ti përmendim:
"Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] i therri dy deshë të majmë dhe me brirë, i therri me dorë të vet, e përmendi emrin e All-llahut dhe bëri tekbir, kurse këmbën e vëndoi në qafën e tyre”. (Buhariu).
 

"Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] i kërkoi një dash me brirë, me thundra të zeza, gjunjë të zi dhe përreth syrit të jenë të zi. Ia sollën që ti therrë, e ky tha: Aishe, ma sjell thikën, pastaj i tha: sprehe me gurë, ajo e sprehu dhe e solli. Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] e mori një dash dhe e shtriu, pastaj e therri dhe tha: bismil-lah, All-llahumme tekabbel min Muhammedin ve alu Muhammed ve min ummeti Muhammed, pastaj e përfundoi kurbanin”. (Muslimi).
 

Kurse Ibn Omeri [radijall-llahu anhu] urrentë të ngrënte nga kurbani i cili nuk ishte therrë në drejtim të kibles.
 

Nëse kurbani është deve, ia lidhë këmbën e majtë dhe e thërrë në fyt, sepse kur Ibn Omeri [radijall-llahu anhu] ka parë një njeri duke therrë një deve të shtrirë, i ka thënë: ngrite në këmbë dhe lidhja këmbën e majtë, ky është sunneti i Muhammedit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]. (Buhariu dhe Muslimi).
 
Katër: Ndalohet të shitet diç nga kurbani.
Nuk lejohet të shitet asgjë nga kurbani, as kimet e as lëkura. Gjithashtu nuk i jipet pagesë kasapit asjgë nga kurbani, sepse Aliu [radijall-llahu anhu] thotë: "Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] më ka urdhëruar që të kujdesem për kurbanin e tij, ta jap sadaka mishin, lëkurën dhe kimet e tija dhe mos ti jap kasapit nga mishi i saj asgjë”. (Buhariu dhe Muslimi).
 

Dhe tha: "Na i japim prej asaj që e posedojmë”. (Muslimi).
Pesë: اka mund të therret si kurban.

1- Vetëm devetë, lopët dhe dhentë vlejnë për tu therrë kurban, sepse All-llahu [subhanehu ve teala] thotë: "… që ta përmendin emrin e All-llahut për arsye se i furnizoi ata me kafshët…”. (El-Haxhxh: 34).
 

Kurse në arabisht është përmendur: behimetul-enami që domethënë devetë, lopët dhe dhentë. (Shiko: "El-Mugni”, 13/368 dhe tefsirin e Ibn Kethirit 5/412).
 
2- Një dele mjafton për një njeri dhe familjen e tij, duke u mbështetur në fjalën e Ebu Ejubit [radijall-llahu anhu], kur e kanë pyetur: si ka qenë therrja e kurbanëve ne kohën e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]? I ka thënë: Një njeri therrte një dele për vehte dhe për familjen e vet. (Tirmidhiu).
 

3- Kurse një deve ose një lopë mjafton për shtatë kryefamiljar dhe familjet e tyre, duke u mbështetur në hadithin e Xhabirit [radijall-llahu anhu], i cili thotë: "Dolëm me Pejgamberin [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] për në haxhxh dhe na urdhëroi që të marim pjesë në deve dhe lopë, shtatë persona në një deve”. (Muslimi).
 
4- Deleja së paku duhet ti ketë gjashtë muaj, e cila në arabisht quhet xhidhu’n, sepse Ukbe ibn Amir [radijall-llahu anhu] ka thënë: "Kemi therrur me Pejgamberin [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] xhidh’ prej dhenve”. (Nesaiu).
 

Kurse prej lopëve, deveve dhe dhive ato që në arabisht quhen sinneh, ose musinneh, që domethënë se dhia që i ka mbushur një vjet, ose lopa që i ka mbushur dy vjet dhe deveja që i ka mbushur pesë vjet. Duke u mbështetur në hadithin e Xhabirit [radijall-llahu anhu]: "Vetëm sinneh të therrnin, e nëse e keni vështirë ju lejohet të therrni edhe xhidh’ nga dhentë”. (Muslimi).
 

5- Katër gjëra nuk lejohen t’i posedojë kurbani, siç tregohet në hadithin e Bera ibn Azibit [radijall-llahu anhu]: "Katër kafshë nuk lejohen të jenë kurban: e verbëra, me verbëri të qartë ( i mungon ndonjë sy), e sëmura me sëmurje të qartë, e çala që qartë i shet kjo e metë, e thyera dhe ajo që ska tru nga dobësia”. (shejh Albani thotë hadithi është sahih).
 
 
Gjashtë: اka nuk duhet të bëjë ai që do të therrë kurban.
Kur të hyjnë dhjetë ditët e Dhil-Hixhxhes i ndalohet atij që dëshiron të therrë kurban ti pret flokët, thonjtë, ose lëkurën derisa ta therrë kurbanin, duke u mbështetur në hadithin e Ummu selemes "Kur të hyjnë dhjetë ditët e Dhil-Hixhxhes dhe ndonjëri prej jush dëshiron të therrë kurban mos të prek flokët e as lëkurën e tij”. Në trasnmetimin tjetër qëndron: "e as nga thonjtë derisa ta therrë kurbanin”. (Muslimi).
 

Kjo ndalesë vlen vetëm për ate i cili do të therrë kurban, kurse anëtarët tjetër të familjes, siç është gruaja dhe fëmijët, nuk i kaplon kjo ndalesë, sepse Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka përmendur vetëm ate që dëshurin të therrë kurban, e jo edhe ata për të cilët therrë kurban. Nëse ndokush i pret floket ose thonjtë me qëllim gjatë këtyre ditëve, kjo nuk e ndalon nga therrja e kurbanit, as që kërkon shpagim, mirëpo duhet të pendohet t All-llahu [subhanehu ve teala] për këtë gabim.
 

Shtatë: Kurbani për të vdekurin.
- Therrja kurban për të vdekurin në shenjë sadakaje kjo nuk është sunnet, sepse Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] i patë vdekur Xhaxhai i tij, Hamza, gruaja e tij Hadixheja, tre vajzat e martuara, tre fëmijë të vegjël, e për asnjërin prej tyre nuk ka therrur kurban. Po të ishte e pëlqyeshme ai do të therrte për ta.
 

- Mirëpo nëse i vdekuri ka lënë vasijet që të therret për te kurban, atëhere mundet, sepse vasijetin e të vdekurit duhet zbatuar.
 
All-llahu e di më së miri.

Bekir Halimi,


Lexuar: 875 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 25-September-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |