Sot është - E Premte | Data: 14-August-2020 | Ora: 15:51
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Njerëzit më të mirë pas Pejgamberit (sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem)


Falenderimi i takon vetëm All-llahut subhanehu ue te'ala, paqja mëshira dhe Lavdërimi qoftë mbi të Dërguarin tonë Muhamedin sal-lall-llahu alejhi ue selem mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri Ditën e Gjykimit.
Në këtë temë do të cekim se cilët njerëz janë më të mirë pas Pejgamberit sal-laAll-llahu alejhi ue sel-lem sipas renditjes, ndërsa ne i kemi radhitur fillimisht sikur kanë ardhur në hadith dhe ato janë:
Dhjetë të përgëzuarit me xhennet:
Transmetohet nga Abdurrahman Ibn Auf se i Dërguari i All-llahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:
1. Ebu Bekri (radijall-llahu anhu) në xhennet
2. Omeri (radijall-llahu anhu) në xhennet
3. Othmani (radijall-llahu anhu) në xhennet
4. Aliu (radijall-llahu anhu) në xhennet
5. Sead ibn Vekasi (radijall-llahu anhu) në xhennet
6. Seid ibn Zejd (radijall-llahu anhu) në xhennet
7. Zubejr ibn Avam (radijall-llahu anhu) në xhennet
8. Talha ibn Ubejdullah (radijall-llahu anhu) në xhennet
9. Abdurrahman ibn Auf (radijall-llahu anhu) në xhennet
10. Ebu Ubejd ibn Xherrah (radijall-llahu anhu) në xhennet.
[Transmeton; Tirmidhiu/ 3680]
Ndërsa Imam Sujuti ka thënë: "Ka koncenzues të Ehli-Sunnetit se njeriu më i mirë pas Pejgamberit sal-laAll-llahu alejhi ue sel-lem, është Ebu Bekr Es-Siddiku (All-llahu qoftë i kënaqur me të), pastaj Omeri (All-llahu qoftë i kënaqur me të), Othmani (All-llahu qoftë i kënaqur me të), Aliu (All-llahu qoftë i kënaqur me të), pastaj dhjetë të përgëzuarit me xhenet, pastaj ato që luftuan në luftën e Bedrit, pastaj ato të Uhudit, pastaj ato të cilët kanë dhënë Besën (Bejja'), pastaj ato të cilët dhanë besëlidhjen Ridvan ndër pemë ditën e Hudejbis, pastaj shokë të tjerë (Sahabe).
Kështu i ka radhur koncenzuesi se cilët janë njerëzit më të mirë pas Pejgamberit sal-laAll-llahu alejhi ue sel-lem.
Dhe këtë koncezues e ka përmbledh Ebu Mensur El-Bagdadij".
[Historia e Hilafetit e Sujutit; faqe/44]
Ndërsa prej atyre që kanë ardhur me cilësi janë:
Transmetohet nga Enesi (radijall-llahu anhu) se Pejgamberi sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem ka thënë:
1. Më i Buti i Umetit tim është Ebu Bekri (radijall-llahu anhu)
2. Më i Ashpëri i Umetit tim është Omeri (radijall-llahu anhu)
3. Më i Turpshëmi i Umetit tim është Othmani (radijall-llahu anhu)
4. Më i Mirë në Gjykim i Umetit tim është Aliu (radijall-llahu anhu)
5. Më i Mirë që njeh hallallin dhe haramin i Umetit tim është Muadh ibn Xhebeli (radijall-llahu anhu)
6. Më i Mirë që ka ditur të lexojë Kur’anin është Ubej ibn Ke'ab (radijall-llahu anhu)
7. Më Mirë që ka njohur Trashëgimin është Zejd ibn Thabit (radijall-llahu anhu)
8. Dhe çdo Umet ka besnik e besniku i Umetit tim (Umetit të Pejgamberit sal-laAll-llahu alejhi ue sel-lem) është Ebu Ubejd ibn Xherah (radijall-llahu anhu).
[Transmeton; Imam Ahmedi & Tirmidhiu & Ebu Davudi & Nesaiu & Ibn Maxhe, dhe në librin e Imam Sujutit në Sahihul-xhamia që e ka nxjerr Shejh Albani si hadith të mirë /68895]
Salatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin,
sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që përcjellin rrugën e tij deri Ditën e Gjykimit.
E thirrja jonë e fundit është Falenderimi i takon vetëm All-llahut subhanehu ue te'ala.

Përgatiti: Faik AsaniLexuar: 6139 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 24-October-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |