Sot është - E Shtunë | Data: 19-September-2020 | Ora: 13:52
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika
 
Tregon Mu’adh Ibn Xhebel: Profeti ka thënë: "O Mu’adh, a e di ti se kush është e drejta e Allahut mbi robërit e Tij?” Unë i thashë: Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri. Profeti tha: "Ta adhurojnë Atë (Allahun) të vetëm e të mos i bëjnë Atij shok në adhurim....
Lexuar: 4690 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Ka thënë Shejkhul-Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë: "El-Ilah (i adhuruari) është el-Ma’luh (ai që adhurohet).

Dhe el-Ma’luh është i vetmi që e meriton adhurimin.”
Lexuar: 6779 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dëshmia La ilahe il-lAllah është e përbërë nga dy elementë bazë që janë të kundërt nga njëri-tjetri.Elementi i parë është Mohimi (en-Nefij),

Lexuar: 6631 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ka thënë Imam Hafidh el-Hakemi, Allahu e mëshiroftë: "Kuptimi që kihet për qëllim në këto kushte nuk është thjesht që t’i numërosh dhe t’i mbash mend ato.

Lexuar: 8719 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dija është kushti i parë i dëshmisë La ilahe il-lAllah, kusht i cili kërkon në mënyrë të domosdoshme që robi të ketë dije rreth kësaj dëshmie, kuptimit dhe kërkesava të saj, si dhe të ketë dije mbi ato gjëra të cilat e bëjnë të pavlefshme këtë dëshmi.

Lexuar: 1034 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Bindja është kushti i dytë i dëshmisë La ilahe il-lAllah, kusht i cili e hedh poshtë dyshimin (shekk) dhe kërkon që po e thotë këtë dëshmi duhet të jetë i bindur për kuptimin që ka kjo dëshmi, në mënyrë që të zhduken të gjitha

Lexuar: 6850 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kushti i tretë i dëshmisë La ilahe il-lAllah është sinqeriteti, kusht i cili e pastron veprën nga mbeturinat e Shirkut me qëllimin e mirë të personit që e thotë dëshminë La ilahe il-lAllah,

Lexuar: 6429 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kushti i katërt i dëshmisë La ilahe il-lAllah është vërtetësia, kusht i cili e pastron njeriun nga të mashtruarit, të gënjyerit apo nga hipokrizia në besim. Kjo do të thotë se robi duhet ta thotë këtë dëshmi duke qenë i vërtetë në zemrën e tij.

Lexuar: 6700 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kushti i pestë i dëshmisë La ilahe il-lAllah është dashuria, kusht i cili i kërkon Muslimanit që të ketë dashuri ndaj kësaj dëshmie dhe përmbajtjen e saj, t’i dojë ata që veprojnë në përputhje me këtë dëshmi dhe të jetë i lumtur me të.

Lexuar: 6316 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kushti i gjashtë i dëshmisë La ilahe il-lAllah është nënshtrimi, me të cilin Muslimanit i kërkohet që t'u nënshtrohet kërkesave të kësaj dëshmie,që janë detyrat që Muslimani duhet t'i kryejë e t'i zbatojë me devotshmëri dhe sinqeritet për Allahun, duke mos kërkuar asgjë tjetër përveç kënaqësisë së Tij.
Lexuar: 1453 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kushti i shtatë i dëshmisë La ilahe il-lAllah që duhet të përmbushë Muslimani është Pranimi, dhe ky kusht është kundërshtuesi i refuzimit. Pra,
Muslimani duhet që të pranojë gjithçka që ka të bëjë me dëshminë La ilahe il-lAllah duke filluar që nga kuptimi dhe përmbajtja e saj e deri tek kërkesat dhe detyrat që t'i obligon ajo.
Lexuar: 1458 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kushti i tetë i dëshmisë La ilahe il-lAllah është mosbesimi, kusht i cili ka për qëllim mosbesimin apo mohimin e çdo gjëje që adhurohet në vend të Allahut dhe mosbesimin në Tagutët, duke u mbështetur tek fjala e Allahut të Lartësuar : në suren el-Bekare, ajeti 256 :
Lexuar: 1484 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Qka ju solli juve ne sekar (Xhehnem)"
"Ne nuk ishim nga ata qe falnin namazin" ( Suretul-Mudethir-ajeti 42 dhe 43)

''E ti fale namazin se me te vertete namazi te largon nga gjerat e shumtuara dhe te neveritshme '' (Suretul-Ankebut-ajeti-45)

Lexuar: 10729 | Komente: (5) | Vlerësuar: 1/1

Namazi është detyrë (obligim) i domosdoshëm për muslimanët të cilët kanë arritur moshën e pjekurisë (moshën madhore) dhe mentalishtë janë të shëndoshë (jo të çmendur). Namazi është obligim fetar dhe këtë mund t'a vërtetojmë me shumë ajete kur'anore dhe shumë hadithe të Pejgamerit a.s., si dhe çfarë rëndësie i ka dhënë Pejgameri a.s. namazit.

Lexuar: 6288 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Fillimin e kohëve të namazit e lajmërojnë muezinët duke thirrur ezanin. Fjala "ezan" në gjuhën arabe d.m.th. shpallje, lajmërim. Ezani thirret kur të hyjë koha e namazit, Ikameti tregon fillimin e namazit farz.
Për të qenë ezani në rregull duhet të plotësohen këto kushte: ........
Lexuar: 10416 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Sipas numrit të namazeve, dita dhe nata janë ndarë në pesë pjesë të kohës, secili namaz falet në kohën e caktuar, që e ka caktuar Sheriati Islam.

Lexuar: 6978 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Para se të hyhet në namaz duhet bërë përgatitje për t'u falë, duhet plotësuar disa kushte kryesore për të hyrë në namaz. Ata janë dymbëdhjetë: gjashtë janë përgatitje për namaz, ndërsa gjashtë të tjerat pjesë përbërse të namazit.

Lexuar: 7033 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Vaxhibet e namazit janë veprat që kryen gjatë faljes së namazit që nuk janë farze por janë afër farzeve.
Në Sheriatin Islam quhen (vaxhibe).

Lexuar: 7123 | Komente: (2) | Vlerësuar: 0/0

Allahu thotë në Kuran:
 
 O ju që keni besuar! Kur çoheni për të falur namazin, lani fytyrën dhe krahët tuaj deri në bërryla dhe fërkoni kokën dhe këmbët tuaja deri tek nyjet”. (El Maide: 6)

Lexuar: 12101 | Komente: (0) | Vlerësuar: 2/2

Çdo vepër që e ka punuar Pejgameri a.s. në namaz, vazhdimisht pa ndërprerje jashtë disa rasteve të ralla, është sunnet të punohet, e çdo vepër që e ka punuar Pejgameri a.s. jo vazhdimisht quhen adabe. 

Lexuar: 7902 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

All-llahu xh.sh. duke i lavdëruar besimtarë në suren El-mu'minunë (ajeti /1,2) thotë: "Është e sigurtë se kanë shpëtuar besimtarët: ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit
Lexuar: 7223 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Vlera e namazit të vitrit Namazi i vitrit ka vlerë të madhe, për faktin se i Dërguari i Allahut nuk e linte asnjëherë, madje edhe duke qenë udhëtar, e kjo, më së miri, na dëshmon për vlerën e këtij namazi.

Lexuar: 6284 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Namazet vullnetare janë ata namaze të cilat janë jashtë farzeve, dhe janë vepra të Pejgamerit a.s. por nuk i jemi të obliguar t'i falim, përpos vullnetarisht.

Lexuar: 1672 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Namazi i Taravisë është sunneti-muekkede për meshkujt dhe femrat. Falet në muajin e Ramazanit. Koha e namazit të taravisë është në mes kohës së jacisë dhe vitrit, dhe vazhdon deri para agimit të mëngjezit.

Lexuar: 6426 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ata të cilët nuk munden që farzet t'i falin në këmbë, për shkak të sëmundjes, ose dikush që e ka të thyer këmbën, mund të falë farzin në këmbë ose ulur, po edhe anësh ose shtrirë, sipas mundësisë.
Lexuar: 7097 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

I sëmuri i cili asesi nuk mund ta falë namazin në këmbë, ose frikohet të mos i keqësohet gjendja nëse ngrihet në këmbë, do ta falë namazin ulur duke bërë rukunë dhe sexhden. Nëse nuk mundet ta bëjë rukun e as sexhden, do të falet ulur, duke përkulur kryet për ruku më pak dhe për sexhde më shumë.

Lexuar: 1115 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nga sa reqate duhet t'i falë mysafiri farzet? Mysafiri çdo namaz që i ka katër rekat, i falë vetëm nga dy rekat, si drekën, iqindinë dhe jacinë, ndërsa akshamin dhe sabahun i falë ashtu siç janë, pa i shkurtuar rekatet. Sunnetet dhe nafilet (namazet vullnetare) nuk shkurtohen, edhe pse jemi mysafir.

Lexuar: 3267 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

Namazi me xhematë e ka vlerën shumë më të madhe se sa namazi vetëm. Na tregon Pejgameri a.s. i cili thotë: "Vlera e namazit me xhematë e kalon vlerën e namazit vetëm, më shumë se njëzet e shtatë derexhe". Në hadithin tjetër thotë: " Përgëzoi ata të cilët natën ecin për në xhami, me dritë(nur)të plotë do të ecin ditën e Kijametit".

Lexuar: 1690 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 

Namazi të cilit i kalon koha, dhe nuk falet në kohën e tij të caktuar quhet namaz kaza. Më lartë përmendëm se namazi është obligim për çdo individ, dhe se ai që nuk e falë namazin pa kurrfarë arsye, e meriton dënimin e All-llahut xh.sh.

Lexuar: 6314 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Definicioni: sexhdei-sehv quhet sexhdja që duhet bërë për shkak të lëshimeve në namaz, të cilat janë pasojë e harresës, përpos nëse falemi me imam vazhdojmë pas tij. Sexhdei-sehvi përbëhet prej dy sexhdeve të rëndomta, të cilat bëhen pasi të jepet selam në anën e djathtë,......
Lexuar: 6318 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Definicioni: quhet ajo sexhde e cila bëhet gjatë leximit të ajetit të sexhdes nga Kura`ni. Sexhde-tilavet duhet të bëjë ai i cili e lexon ajetin e sexhdës edhe ai i cili ndodhë pranë dhe e dëgjon. Na tregon Ibën Omeri r.a. i cili thotë: 
Lexuar: 7099 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Namazi është farz-ajn, dhe argumentohet me ajetin kur'anor në suren Ex-xhuma (ajeti/9)"O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz,ditën e xhumasë ecni shpejtë për aty ku përmendët All-llahu". ......
Lexuar: 8795 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 

Namazi i bajrameve është vaxhib për ata njerëz të cilët e kanë obligim xhumanë. Falen dy rekate sikurse farzet e xhumasë, kurse hutbeja në këto namaze është sunnet. Namazin e bajrameve janë detyruar muslimanët ta falin në vitin e parë të hixhretit, këtë e argumentojmë me hadithin e Pejgamerit a.s.

Lexuar: 1673 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dielli dhe Hëna janë dy argumente nga argumentet e shumta që paraqesin fuqinë dhe madhërinë e Krijeusit, All-llahut xh.sh.. Po të mos ekzistonte dielli dhe rrezet e tija që e ngrohin tokën, e ndriçojnë gjithësinë, nuk do të ekzistonin gjallesa në këtë botë të cilën jetojmë ne........
Lexuar: 1196 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Me namazin e frikës nënkuptojmë namazet që falen në raste lufte, gjatë luftës me armikun. Tregohet se muslimanët e parë gjatë betejave të ndryshme nuk guxonin ta lenin namazin....
Lexuar: 6061 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

All-llahu xh.sh. në Kur'anin famëlartë, në suren Hudë (ajeti/52), thotë: "O populli im, kërkoni falje prej Zotit tuaj dhe ktheniu Atij, Ai ju lëshon shi me bollëk, dhe fuqisë suaj i shton fuqi, e mos refuzoni e të bëheni mëkatarë".

Lexuar: 6328 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Jeta e kësaj bote është shumë e shkurtë krahas Ahiretit. Në këtë botë njeriu e ndërton jetën e ardhëshme (Ahiretin), kjo është jeta kalimtare ndërsa Ahireti është jeta e amshuar.
Lexuar: 2333 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Namazi është mënyra më e përsosur e nderimit dhe respektimit që i bëhet All-llahut xh.sh. Ngritja e duarve, qëndrimi në këmbë, përkulja, rënia në sexhde dhe të ndejturit ulur janë lëvizje trupore,......

Lexuar: 1382 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ne Emer te Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit
 
Falni rregullisht namazin, jepni zeqatin dhe respektoni të dërguarin në mënyrë që të mëshiroheni. (Suretul-Nur- ajeti 24)
Lexuar: 1411 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Zekati është ajo pjesë e caktuar e pasurisë së dikujt që Zoti obligon që ajo të jetë e destinuar për të varfërit. Termi rrjedh nga rrënja e foljes arabe "të shtosh”, "të pastrosh” dhe "të bekosh”. Origjina e tij është në urdhërat e Allahut: ....
Lexuar: 1466 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Argumente nga Kurani
Nëpërmjet sures Teube në ajetin 103, Profeti (a.s.) autorizohet të marrrë një sasi të caktuar nga pasuria e besimtarëve në formën e zekatit të detyrueshëm ose një shumë të pacaktuar vullnetare të zekatit (zekati tetavu).

Lexuar: 6231 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu i Madhëruar thotë: "O ju që besuat! Me të vërtetë një shumicë e parisë fetare të çifutëve dhe të krishterëve në mënyrë të paligjshme e hanë pasurinë e njerëzve dhe pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Lajmëroi për një dënim të dhembshëm ata që e ruajnë arin dhe argjendin dhe nuk e japin në rrugën e Allahut!” (Et-Teube, 34)

 

Lexuar: 1048 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Zekati është një nga kërkesat themelore të Islamit dhe obligim për muslimanët. Në lidhje me këtë i gjithë umeti musliman është unik dhe është bërë aq e njohur sa, nëse dikush e mohon këtë detyrim, ai do të ishte jashtë Islamit dhe ligjërisht mud të dënohej me vdekje për mosbesimin e tij,.........

Lexuar: 6050 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në gjithë këtë libër fjalët sadaka janë përdorur në mënyrë të ndërthurur, gjë që mund të ngatërrojë disi lexuesit. Arsyeja për një gjë të tillë është e qartë: nëse fjalët sadaka dhe zekat janë të njëjta, atëherë përse të mos përqëndrohemi te njëra prej tyre.

Lexuar: 2222 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 

Agjërim në kuptimin gjuhësor do të thotë: ndalim dhe përmbajtje, kurse ne kuptimin fetar (sher’an) me agjërim kuptojmë: përmbajtjen e vetvetes dhe ndalimin e saj nga ngrënia,

Lexuar: 5877 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Muhammedi a. s. ka thënë shumë hadithe që flasin rreth vlerave të agjërimit, përmendim disa prej tyre. " Kush agjëron një ditë për hir të Allahut xh. sh., Allahu e largon fytyrën e tij 70 vjet larg zjarrit të xhehenemit, si shpërblim për agjërimin e asaj dite." (Hadithin e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi).
Lexuar: 6057 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Për lajmërimin e hyrjes së muajit të Ramazanit mjafton dëshmia e një besimtari që njihet për sinqeritetin dhe besueshmërinë e tij, kurse për shikimin e hënës së muajit të Shewalit dhe ndërprerjen e agjërimit duhet dëshmia e dy të tillëve.

Lexuar: 6266 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

1) Qëllimi (nijeti), me të cilin kuptojmë vendosmërinë e plotë dhe të sinqertë për agjërimin e këtij muaji, me qëllim bindjen ndaj Fjalës së Allahut xh. sh., dhe afrimin tek Allahu xh. sh. Si argument për këtë është fjala e Profetit alejhi selam: "Në të vërtete punët janë sipas qëllimit".

Lexuar: 5737 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu xh. sh. ka thënë: Agjëruesit e agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e nderit, shumë përmendësit e Allahut e shumë përmendëset e Allahut, Allahu ka përgatitur për ta falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. (Kuran: Ahzabe 35)

Lexuar: 1826 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kushtet agjërimit janë: Islami, mendja (logjika e shëndoshë), puberteti, mundësia për agjërim dhe çlirimi nga gjërat që pengojnë agjërimin.

Lexuar: 1659 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |