Sot është - E Shtunë | Data: 19-September-2020 | Ora: 12:51
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Kaderi(Paracaktimi hyjnor i të gjitha gjërave para krijimit të tyre, shkruar në Librin e Ruajtur Hyjnor të Vendimeve për çdo ndodhi të çdo gjëje.)

Lexuar: 1347 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në Kader nuk plotësohet pa i realizuar katër shkallë:
E para: Besimi në dijen e hershme (Dija e Allahut para krijimit të krijesave, fjala është për Ezelin) të Allahut, dije që përfshin çdo gjë.

Lexuar: 5951 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

  A.Caktimi i përgjithshëm për të gjitha ndodhitë. Ky është ai që u shkrua në Leuhi Mahfudh, para krijimit të qiejve dhe tokës për 50 mijë vjet.
Lexuar: 6748 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu është Krijues, Zot dhe Pronar i çdo gjëje. Ka caktuar kaderet e krijesave para se t’i krijonte, i caktoi atyre afatet (se sa do të jetojnë), furnizimin, veprat dhe caktoi se a do të jenë të lumtur apo do të jenë të dëshpëruar, e çdo gjë e evidentoi në Leuhi Mahfudh.

Lexuar: 919 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 

Veprat të cilat i krijoi Allahu i Lartësuar në gjithësi ndahen në dy grupe: I pari: Veprat e Allahut tebareke ve teala në krijesat e Tij, e nuk ka të drejtë askush në to që të dëshirojë apo të zgjedhë, por, ato janë sipas dëshirës së Allahut, siç janë jeta, vdekja, sëmundja dhe shëndeti.

Lexuar: 1405 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu krijoi robin dhe krijoi veprat e tij. I dha atij dëshirë dhe mundësi. Robi është veprues direkt dhe i vërtetë i veprës së tij, pasiqë ka dëshirë dhe mundësi. Kështu nëse.....

Lexuar: 924 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Obligohet njeriu rreth Kaderit me dy çështje: E para: Të kërkojë ndihmë nga Allahu në kryerjen e veprave të lejuara dhe në largimin prej veprave të ndaluara.

Lexuar: 1254 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Duhet të kënaqemi me Kaderin sepse është prej plotësimit të kënaqësisë me Zotërimin e Allahut. Duhet që secili besimtarë të kënaqet me gjykimin e Allahut, se ajo që e

Lexuar: 6093 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

I pari: Udhëzimi me argumentimin e të vërtetës dhe orientimit në të. Ky udhëzim është për të gjitha krijesat dhe këtë e kanë mundësi Pejgamberët dhe pasuesit e tyre.

Lexuar: 6232 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kjo është dëshira absolute për të gjithë ekzistencën. Çka dëshiron Allahu bëhet e çka nuk dëshiron nuk bëhet.

Lexuar: 984 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu xhel-le shanuhu ka caktuar për kaderet e veta shkaqe me të cilat ato ndryshohen dhe nuk ndodhin, e ato shkaqe janë lutja, sadakaja (lëmosha), ilaçet, marrja e ....

Lexuar: 1264 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Thënia se Kaderi është prej sekreteve të Allahut ndaj krijesave, është e kufizuar vetëm në anën e fshehtë të Kaderit. Realitetin e gjërave nuk e di askush përveç Allahut, e nuk arrin te to as njeriu.

Lexuar: 1412 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dija e Allahut të Lartësuar për gjërat para se të ndodhin ato, është sekret që nuk e din askush përpos Tij, e panjohur për njerëzit e nuk mund të gjejë askush arsyetim (për mëkatet) e veta në të.

Lexuar: 970 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Njeriut i paraqiten (në jetën e tij) dy çështje: Çështja në të cilën ka gjindshmëri dhe kjo nuk i pamundësohet atij dhe çështja në të cilën nuk ka gjindshmëri dhe nuk bën të ankohet për të.

Lexuar: 943 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 

Kush e mohon Kaderin, ka mohuar një themel nga themelet e Sheriatit dhe me këtë ka bërë kufër. Kanë thënë disa nga selefët:
"Polemizojini kaderijët me dituri, e nëse mohojnë atëherë kanë bërë kufër, e nëse janë të kënaqur (me kufër) atëherë armiqësojini”.

Lexuar: 5811 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në Kader ka fryte dhe ndikim të mirë, që ndihmojnë në përmirësimin e Ummetit dhe individit, e disa prej tyre po i përmendim më poshtë:

Lexuar: 6543 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në Ditën e Fundit është bindja për përfundimin e jetës së kësaj bote dhe hyrjes pas saj në botën tjetër, që fillon me vdekjen dhe jetën e Berzahut (jeta në varreza) dhe kalon me Kijametin,...

Lexuar: 6864 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në Ditën e Fundit ka aspektin e përgjithshëm dhe të detalizuar. Aspekti i përgjithshëm është të besosh se ekziston një ditë në të cilën Allahu i mbledh gjeneratat e hershme dhe të vonshme dhe i shpërblen sipas punëve të tyre, një grup hyn në Xhennet e një grup në zjarr.

Lexuar: 5949 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kjo sprovë është marrja në pyetje e njeriut pas varrimit të tij, rreth Zotit të tij, fesë së tij dhe të Dërguarit të tij Muhammedit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. Allahu xhel-le shanuhu i përforcon besimtarët me Fjalën e Fortë (Shehadetin),

Lexuar: 5982 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Obligohet besimi në dënimin e varrit dhe shpërblimin në të; se varri ose është gropë prej gropave të Xhehennemit, ose është kopsht prej kopshteve të Xhennetit  se varri është i pari vendbanim i botës tjetër,...

Lexuar: 6264 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Suri është bri në të cilin fryn Israfili alejhis selam. Kur të fryjë herën e parë, vdesin të gjitha krijesat përveç atyre që dëshiron Allahu mandej
fryn për herën e dytë, e ringjallen të gjitha krijesat (e krijuara) prej kohës kur Allahu e ka krijoi botën e deri në Ditën e Kijametit.

Lexuar: 6154 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu xhel-le shanuhu i ngjallë të vdekurit pas fryerjes së dytë të Surit, e ngriten njerëzit para Zotit të botëve.

Lexuar: 1242 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 

Besojmë në grumbullimin e njerëzve dhe marrjen e tyre në pyetje, zbatimin e drejtësisë ndaj tyre dhe shpërblimin e krijesave sipas punëve të tyre.

Lexuar: 6337 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besojmë në Haudin e Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, e ai është burim i madh e fisnik, rrjedh prej pijes së Xhennetit, lumit të Keutherit,......

Lexuar: 1101 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kur të shtohen sprovat mbi njerëzit, në vendqëndrimin e madh dhe zgjatë pritja e tyre, nxitojnë që të ndërmjetësojë dikush për ta te Zoti i tyre, për t’i shpëtuar ata prej mundimeve e tmerrit.

Lexuar: 1094 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Peshoja është e vërtetë dhe obligohemi të besojmë në të. Me peshojë në Ditën e Kijametit Allahu xhel-le shanuhu i peshon veprat e robëve për t’i shpërblyer ata  sipas  veprave të tyre.

Lexuar: 6070 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besojmë në Siratin, e Sirati është urë që shtrihet mbi Xhehennem dhe është vendkalim i frikshëm dhe i tmerrshëm. Kalojnë njerëzit mbi të (për të shkuar) drejt Xhennetit.

Lexuar: 1124 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besojmë se besimtarët nëse e kalojnë Siratin do të ndalen në Kantare. Kantare është vend mes Xhennetit dhe Zjarrit, ku ndalen besimtarët të cilët e kanë kaluar Siratin dhe kanë shpëtuar prej Zjarrit,

Lexuar: 1527 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besojmë se Xhenneti është i vërtetë dhe se Xhehennemi është i vërtetë, që të dy ekzistojnë e nuk kanë fund, përkundrazi janë të përhershëm.
 Begatitë e banorëve të  Xhennetit nuk përfundojnë,.....

Lexuar: 6114 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në Ditën e Fundit ka fryte të rëndësishme, ja disa prej tyre:
Dëshira për bërjen e veprave të mira dhe përkujdesja (që të mos i lëshojmë) duke shpresuar shpërblimin.

Lexuar: 6157 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në të Dërguarit është bindje e prerë se Allahu ka të Dërguarit e Vet që i ka zgjedhur për ti përcjell dërgesat (shpalljet) e Tija, e ai që i pason ata është i udhëzuar, e ai që nuk ju bindet atyre është i humbur.

Lexuar: 1049 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Pejgamberia është ndërmjetësim mes Krijuesit dhe krijesave, në përcjelljen e ligjit të Tij, mirësi që Allahu ja dhuron kujt të dojë prej robëve të Tij, e zgjedh (për të dërguar-Pejgamber)

Lexuar: 6263 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Urtësia e dërgimit të Pejgamberëve shëmbëllehet me shumë çështje e prej tyre:

E para-Nxjerrja e robërve nga adhurimi i robërve në adhurimin e Zotit të robëve dhe nga robëria e adhurimit të krijesës në lirinë e adhurimit të Zotit të robëve
.
Lexuar: 1479 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Thotë Allahu i Lartësuar:
 
"Ata, të cilët i kumtojnë shpalljet e All-llahut, i frikësohen vetëm
All-llahut e askujt tjetër pos Tij, e All-llahu është i mjaftë të jetë llogaritës".(El-Ahzab-39)
Lexuar: 5951 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Islami është feja e të gjithë të Dërguarve nebijë dhe resulë.
 
Thotë Allahu xhel-le shanuhu:

Feja e pranueshme tek All-llahu është Islami,...(Ali-Imran-19)
Lexuar: 6238 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dituria mbi të fshehtën është prej cilësive Hyjnore e nuk është prej cilësive të të Dërguarve, sepse ata janë njerëz si njerëzit e tjerë. Ata hanë e pinë, martohen, flejnë, sëmuren dhe lodhen.

Lexuar: 6443 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 

Allahu subhanehu ve teala i zgjodhi për dërgesën e Tij dhe përcjelljen e saj krijesat me të vlefshme, më të përsosurat në moral e fizionomi.Kështu i ruajti ata nga mëkatet e mëdha, e i largoi nga çdo e metë, në mënyrë që ta dërgojnë shpalljen e Allahut te popujt e tyre,.....

Lexuar: 1306 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Është vërtetuar se numri i të Dërguarve Resul, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për ta, është mbi treqind e dhjetë. Kjo gjindet në fjalën e të Dërguarit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, kur është pyetur mbi numrin e Resulëve: "Treqind e pesëmbëdhjetë” (El Hakimi).

Lexuar: 1096 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu i përforcoi të Dërguarit e Tij, paqja e shpëtimi qofshin për ta, me shenja të mëdha e mrekulli të çuditshme, që t’ju shërbejnë si argument apo nevojë.

Lexuar: 1479 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në Pejgamberinë e tij sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem është themel i madh prej themeleve të imanit, e nuk realizohet imani pa të, Thotë Allahu i Lartësuar: "E kush nuk i besoi All-llahut dhe të dërguarit të Tij, Ne pra, për jobesimtarët kemi përgatitur zjarr shumë të fortë.(El-Fet’h-13).

Lexuar: 1173 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në librat e Allahut të zbritur te të Dërguarit e Tij alejhimus selam është kushti i tretë prej kushteve të imanit. Allahu i Lartësuar i ka dërguar të Dërguarit me sqarime dhe zbriti te ata librat si mëshirë për krijesat....

Lexuar: 6353 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në libra është vërtetim i prerë se Allahu ka libra të cilët i ka zbritur te të Dërguarit e Tij, paqja e mëshira qofshin mbi ta. Ata libra janë me të vërtetë nga fjalët e Tij, janë dritë dhe udhëzim,...

Lexuar: 1016 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Obligohemi të besojmë në të gjithë librat të cilët i ka zbritur Allahu te të Dërguarit e Tij, alejhimus selam. Allahu tebareke ve teala, ka folur me të vërtetë përmes këtyre librave,

Lexuar: 1090 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Që të jetë libri i zbritur te i Dërguari bazë për popullin e tij, që të bazohen në të në njohjen e fesë së tyre. Që të jetë libri i zbritur te i Dërguari, gjykatës i drejtë për popullin e tij në çdo gjë që nuk pajtohen.

Lexuar: 1389 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në libra ka aspektin e përgjithshëm dhe aspektin e detalizuar. Në aspektin e përgjithshëm besimi në libra është të besosh se Allahu ka zbritur libra te të Dërguarit e Tij,paqja e shpëtimi qoftë mbi ta.

Lexuar: 6361 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Jemi të bindur se lajmet të cilat ju ka shpallur Allahu, të Dërguarve të Vet në librat e mëparshëm, janë të vërteta pa farë dyshimi në to.Kjo nuk don të thotë që të pranojmë atë që gjendet në librat që....

Lexuar: 1282 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kur’ani është Fjalë e Allahut që i ka zbritur Muhammedit sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, të Dërguarit të fundit. Është libri i fundit që zbriti, Allahu.....

Lexuar: 6878 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Tevrati është libri që Allahu ia zbriti Musait alejhis selam dhe e bëri udhëzim e dritë, që të gjykojnë me të të Dërguarit e Beni Israilëvedhe rabinët (Prijës fetar te Beni Israilët dhe te jehuditë sot)e tyre.

Lexuar: 7392 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Inxhili është libri që Allahu ia zbriti Isait alejhis selam me të vërtetën, si vërtetues i librave qiellorë që zbritën para tij.Inxhili në të cilin jemi të obliguar të besojmë, është ai që Allahu ia zbriti Isait alejhis selam....

Lexuar: 7136 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Zeburi është libri që Allahu ia zbriti Davudit alejhis selam. Zeburi në të cilin jemi të obliguar të besojmë është ai që Allahu ia zbriti Davudit alejhis selam e nuk janë shtrembërimet që i futën aty jehuditë....

Lexuar: 2707 | Komente: (1) | Vlerësuar: 2/2

Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |