Sot është - E Shtunë | Data: 19-September-2020 | Ora: 13:17
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Fikh [53]
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Fukahatë janë në ujdi (ixhma) se është i lejuar leximi i Kuranit përmendësh pa abdest, por abdesti në këtë rast është i preferuar (mustehab).1

Lexuar: 1072 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Prej rregullave të Fik’hut islam është se: "Nuk guxohet që t’i bëhet kurrfarë padrejtësie askujt (as vetvetes)” dhe "Padrejtësia duhet të evitohet”.

Profeti Muhammed, sal-lall-llahu alejhi ve selem, thotë: "Nuk hiqet e keqja me të keqe”.( Transmeton Ahmedi.)
Lexuar: 862 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nuk i takon femrës dhe as nuk i lejohet burrit apo mbikëqyrësit të saj, t'i lejojë asaj që të shkojë në xhami përveç se duke zbatuar kushtet që i kanë përmendur dijetarët. Për disa nga këto kushte dëshmon tekstet nga Kur'ani apo Hadithi, e disa të tjera janë në lidhshmëri me argumentet, ngase përputhen në shkakun e njëjtë që e posedojnë (1).

Lexuar: 941 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Suneti para farzit të xhumasë: Thotë Ibn Kajim El-Xheuzij: "E kush mendon se ata (sahabet) pasiqë ka përfunduar Bilali (radijallahuanhu) me ezanin, janë ngritur të gjithë dhe i kanë falur nga dy rekatë, ai është njeriu më injorantë ndaj sunetit”.

Lexuar: 723 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nëse namazi nuk na largon nga veprat e këqija dhe të turpshme, atëherë është e domosdoshme që ta shqyrtojmë me kujdes defektin që gjendet në të dhe ta përmirësojmë atë.

Lexuar: 901 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Hixhamja është tërheqja e gjakut nga trupi duke bërë disa prerje sipërfaqësore mbi lëkurë në vende të përcaktuara nga ana e mjekësisë profetike.

Lexuar: 1410 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Shpesh dëgjojmë ankesa rreth çështjes së namazit.
Shpesh hasim pyetje rreth këtij obligimi, si: pse nuk po mundem të koncentrohem në namazin tim?
Lexuar: 800 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

I Dërguari i Allahut – paqja dhe shpëtimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë - : "Pastërtia është gjysma e imanit.”

Me çfarë pastrohet muslimaniPastërtia është ndër çështjet e rëndësishme në Islam, saqë Allahu i Lartësuar e ka bërë kushtin themelor për pranimin e shumë ibadeteve, si:
Lexuar: 1572 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Namazi është shtylla më e rëndësishme e Islamit pas shehadetit. Namazi në Islam është si koka në lidhje me trupin. Pra, siç nuk mund të paramendohet trupi pa kokë, ashtu nuk mund të paramendohet Islami pa namaz.

Lexuar: 968 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0"Janë gjashtë cilësi që janë përmendur nga Allahu Subhanehu ue Te’ala dhe i Dërguari (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) për namazin e hipokritëve:
E para: ai/ajo çohet për namaz veçse me dembelizëm.
E dyta: ata e përkujtojnë Allahun shumë pak.

Lexuar: 798 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Therrja e kurbanit është prej simboleve të Islamit të dukshme, simbol mbi të cilin mbarë muslimanët janë të pajtuar se është i ligjshëm, kurse Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] vazhdimisht e ka kryer këtë ibadet, siç tregon Enesi [radijall-llahu anhu]: "Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] i mori dy desh me brina dhe të majmë, e i therri me dorë të vet”. (Buhariu).

Lexuar: 1183 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu [subhanehu ve teala] thotë: "pedohuni të gjithë tek Allahu, o besimtarë në mënyrë që të gjeni shpëtim.” (Nur – 31), poashtu thotë: "o ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqertë.” (buhariu dhe Muslimi)

Lexuar: 991 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dera e pare:Quhet Xhehennem sepse ai eshte i
ngrysur(mrrolur)para fytyrave te burrave e grave si dhe han(djege ) mishin e tyre.Sa i perket denimeve dhe vuajtjeve, ky i ka denimet me te lehta sesa te tjeret.

Lexuar: 649 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nga Ebu Hurejrah (radij-Allahu ‘anhu), nga i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem):
"Kush nuk i lutet Allahut, Allahu zemërohet me të.”
Shënuar nga Bukhari në "Edebul-Mufrad”, Tirmidhiu, Ibn Maxheh, Hakimi, Ahmedi, Ibn Ebi Shejbeh, Bejhakiu në "esh-Shejbeh” dhe Taberani. Shejkhul-Albani e ka deklaruarHasen.

Lexuar: 826 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ç'është alkooli?
Alkooli është baza e dehjes dhe e turpërimit, është quajtur si lëng i rrushit dhe të hurmave po qe se thartohen dhe fermentohen sikurse ia merr (mpinë, deh) mendjen ose ia mbulon mendjen atij, po ashtu është quajtur edhe dehës, sepse ai e deh atë dhe e pengon atë, prandaj është haram i prerë (qartë).

Lexuar: 898 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Po vjen Ramazani me bereqete, atëherë duhet t’i kemi në konsideratë mysafirin e nderuar me begatë. I Dërguari i Allahut, Muhamedi (lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të), i përgëzonte shokët me këtë rast të veçantë duke i thënë: "Ju ka ardhur Ramazani, muaj i bekuar. Allahu ua ka obliguar agjërimin e këtij muaji.

Lexuar: 850 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) سورة البقرة: 183. "2:183.

O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm". (El-Bekare: 183).
Lexuar: 1518 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ebu Hurejre transmetoi se i Dërguari i Allahut (sallallahu alejhi ue selam) ka thënë: "Ju ka ardhur juve Ramazani – muaj i bekuar. Allahu e ka bërë obligim për juve agjërimin e tij. Në të hapen dyert e xhenetit, dyert e xhehenemit mbyllen dhe shejtanët lidhen me zinxhir.

Lexuar: 789 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ramazan, mirë se na vjen, mysafir i nderuar që shpejt do të na ikësh!
Në Ramazan shpërblimet dyfishohen, lidhen me pranga shejtanët, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit. Thjesht, ai është muaj i mirësisë dhe bereqetit. A eshtë mirë për ne që të përgatitemi në pritjen e tij sa më mirë.

Lexuar: 843 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu i Lartësuar ka zgjedhur që gjatë kohës të ketë periudha për shtimin e bindjes ndaj Tij dhe, sigurisht, që në të ka zgjedhur disa ditë e netë, duke treguar bamirësi ndaj robërve të Tij besimtarë. Nuk ka dyshim se ky ymet (muslimanët) janë nderuar me ardhjen e një muaji në të cilin ata pastrojnë shpirëtrat nga gjynahet dhe kundërshtimet, trupat e tyre nga zakonet e këqia dhe veprat e.......

Lexuar: 868 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Vepra më madhështore që ngriti prestigjin dhe vlerën e këtij muaji ishte zbritja e Kur’anit: "Muaji i Ramazanit është ai, në të cilin ka zbritur Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i së mirës nga e keqja)”. (Bekare, 185)

Lexuar: 708 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Shpesh dëgjojmë ankesa rreth çështjes së namazit. Shpesh hasim pyetje rreth këtij obligimi, si: pse nuk po mundem të koncentrohem në namazin tim? Si të arrij që të kem rehati dhe kënaqësi në namazin tim?, e pyetje tjera të ngjashme. Tema të shumta janë publikuar në web faqet islame rreth çështjes së namazit dhe pyetjeve të shumta u janë dhënë përgjigje për këtë shtyllë të fesë.

Lexuar: 695 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu i Lartësuar thotë: "Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durim dhe me namaz! Vërtet, ajo është e madhe (e vështirë), por jo edhe për ata që kanë frikë (Zotin).” (Bekare, 45) Allahu i Lartësuar thotë: "O ju që keni besuar! Kërkoni ndihmë me durim e me të falur, se vërtetë Allahu është me durimtarët.” (Bekare, 153)
Lexuar: 759 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

1. Ngrënia e ushqimit me erë të keqe (hudhra, qepë) para vajtjes në xhami.
2. Vajta në xhami duke ecur shpejt ose duke vrapuar nga frika se do të ikë namazi pa u falur.
3. Thënia e tekbirit fillestar në ruku (duhet thënë në kijam).
Lexuar: 649 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Përulja, rëndësia dhe ndikimi i saj Dukuritë të cilat shfaqen te shumë njerëz si: ngurtësia e zemrës, zbrazëtia shpirtërore, privimi nga meditimi, dolën në sheh për shkak të materializmit, i cili ka mbizotëruar zemrat tona, sa që ka filluar të marrë pjesë edhe në adhurimet tona dhe zemrat nuk mund të kthehen.........

Lexuar: 940 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Profeti (alejhi selam) thotë: "Nëse u urdhëroj, kryejeni këtë urdhër sa të kini mundësi.” Po ashtu thotë: "Kush dëgjon ezanin e nuk i përgjigjet, s’ka namaz për të vetëm nëse ka justifikim.” O ymet! Namazi, namazi, xhemati, xhemati!

Lexuar: 751 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Namazi i teravive është sunet për burra dhe për gra. Fjala "teravi” është shumës i fjalës "teruihatun” e cila rrjedh nga fjala "rahatun”, që do të thotë çlodhje, pushim. Imam El Fejumi në "Misbahul munir” dhe imam Ibnul Mendhuri në "Lisanul arab” shpjegojnë se namazi i teravive është quajtur kështu,

Lexuar: 775 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Falënderimi i takon Allahut, që për robërit e Tij ka obliguar adhurime të ndryshme dhe për të vetmin qëllim, për qëllimin kryesor për të cilin janë krijuar: adhurimin e Allahut të Lartësuar siç thotë Allahu i Lartësuar në Kuran: "Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë.” (Suretu Edh-dharijat: 56)

Lexuar: 897 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Aishja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, thotë: "I Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, nuk plotësoi agjërimin e ndonjë muaji përveç muajit të Ramazanit dhe as nuk e kam parë gjatë ndonjë muaji të agjërojë më tepër sesa gjatë muajit Shaban." (Shënon Buhariu dhe Muslimi)

Lexuar: 888 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Transmeton Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari alejhi selam ka thënë: "Agjërimi më i mirë dhe më me vlerë pas muajit të Ramazanit është muaji i Allahut, Muharrem, dhe namazi më i mirë dhe më me vlerë pas namazeve farz është namazi i natës." (Muslimi 1163)

Lexuar: 728 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në Islam nuk ka festë tjetër përveç festave të dy bajrameve, Bajrami i Ramazanit dhe Kurban Bajrami, dhe çdo festë përveç këtyre dy festave nuk është festë e muslimanëve dhe është një bidat (risi), i cili nuk ka asnjë bazë në Islam dhe në shumë raste është përngjasim me jobesimtarët.

Lexuar: 840 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Për të gjitha gratë është e detyrueshme që ndaj bashkëshortit të tyre të përmbushin të drejtat dhe rregullat e mëposhtme: Gruaja duhet t'i bindet burrit të saj në çështjet në të cilat nuk tregojnë mosbindje ndaj Allahut. Allahu i Madhëruar thotë: "por në qoftë se ato kthehen përsëri tek bindja, atëherë mos kërkoni kundër tyre mjete (përçmuese e mërzitëse)" (Nisa, 34).......

Lexuar: 696 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Shejhul Islam Ibn Tejmijje ka thënë: "Nuk i lejohet prindit që ta detyrojë fëmijën e vet për martesë nëse ai nuk dëshiron dhe nëse ai refuzon të martohet, atëherë kjo nuk konsiderohet mosrespektim i prindërve, njësoj siç nuk dëshiron të hajë ndonjë ushqim që nuk i pëlqen." (El Ihtijarat, f. 344)

Lexuar: 693 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kush dëshiron t’i rritet kapitalit në llogarinë bankare, duhet të kërkojë mënyra për zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të tij. Edhe ai që dëshiron të zhvillojë më tej dashurinë për gruan e tij, duhet të kërkojë mjete të përshtatshme për ta rritur shkallën e dashurisë dhe që të dy bashkëshortët duhet t’i përmbahen asaj.

Lexuar: 632 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Hadithet qe tregojne se "Amini” behet me ze nga imami dhe ata qe falen pas tij:
Transmetohet nga Uail bin Huxhurse se i Derguari i Allahut (alejhi selam), pasi lexonte Fatihane, thoshte "Amin”, duke e ngritur zerin. (Buhariu, Ebu Daudi, Tirimidhiu, Ahmedi, Darakutni etj. dhe e kane saktesuar Tirimidhiu, Darakutni, Ibn Maxhja, Albani etj.)

Lexuar: 839 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Lexuar: 793 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dijetarët islamë, duke u mbështetur në argumentet autentike islame, janë unik në mendimet e tyre se dispozita së ngrënies së mishit nga kafshët e ngordhura është e ndaluar pra (Haram), por nga kjo dispozitë përjashtohet shfrytëzimi i lëkurës së saj, leshit, brirëve etj., sepse këto veprime nuk përfshihen në këtë ndalesë, por përkundrazi shfrytëzimi i tyre është çështje e kërkuar sipas jurisprudencës islame.........

Lexuar: 695 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Transmetohet nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka thënë: "Një shërbëtori të Mejmunes i dhanë sadaka një dele e cila ngordhi. Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) shkoi nga ajo, i tha: ‘Përse nuk ia merrni lëkurën ta regjni (ta thani) dhe ta përdorni atë?’
Lexuar: 700 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Besimi në ditën e Kijametit është prej bazave themelore të fesë së All-llahut dhe refuzimi i saj do të thotë refuzim i fesë në përgjthësi. Pothuajse nuk ekziston asnjë faqe e Kur'anit e cila nuk e sinjalizon apo nuk e përmend këtë Ditë të madhe .

Lexuar: 1106 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Së pari, duhet ditur se duaja është ibadet (adhurim), siç ka thënë Pejgamberi salallahu alejhi ue selem: "Duaja është ibadet". Çdo ibadet duhet bërë duke u bazuar në argumente dhe nuk lejohet të bëhet ndonjë lloj ibadeti pa argument.

Lexuar: 799 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

1 – Kur musaliu harron ose gabimisht e lexon suren para
fatihasë. Po që se musaliu ka lexuar suren apo ajetin
para fatihasë, e mandaj e ka lexuar fatihanë por prapë e
ka përsërit leximin e sures apo ajetit, në këtë rast nuk
duhet bëre sehvi sexhde.

Lexuar: 2084 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Lexuar: 665 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Resulullahu paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të, kur i vinte ndonjë lajm që e gëzonte ose që gëzohej në të shkonte në sexhde në shenjë falënderimi ndaj Allahut.”

Lexuar: 2530 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ekziston një polemikë e gjërë ndërmjet juristëve islam (fukahave), si në kohët e hershme, por edhe tani, rreth çështjes së ngritjes së duarve gjatë tekbireve në namaz. Ky është edhe shkaku se pse reflektohet kjo polemikë edhe në praktikën e muslimanëve që kohëve të fundit është prezente edhe në trojet tona.

Lexuar: 1003 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Sheriati islam i ka dhënë rëndësi të madhe gruas muslimane, me qëllim që ta mbrojë feminitetin e saj, ta bëjë krenare dhe me pozitë të rëndësishme në shoqërinë në të cilën jeton. Të gjitha kufizimet që i janë bërë në veshjen dhe zbukurimin e saj, janë me....

Lexuar: 1830 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Për shkak të afrimit të Bajramit të Ramazanit, të cilin Allahu e ka bërë për ne dhe për të gjithë muslimanët lumturi, krenari, begati dhe nder, vëllezër të dashur musliman po i përmendim disa rregulla dhe sunete, të cilat i kryen besimtari ditën e Bajramit...

Lexuar: 931 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Urina duhet kryer ulur. Aishja radijallahu anha, thotë: "Kush thotë se Pejgamberi, sal’allahu alejhi we selem, ka urinuar në këmbë, mos e besoni. Ai urinonte veç ulur”. (Transmeton Muslimi, Ahmedi, Ebu Dawudi dhe Ibn Maxhe)

Lexuar: 914 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Çdo umet prej umeteve ka traditën e cila qarkullon në mesin e tyre, ndërsa këtë umet Allahu e ka dalluar me përshëndetjen e Islamit e cila i dallon ata nga të tjerët. Islami i nxit njerëzit për përhapjen e saj ndërmjet tyre dhe i Dërguari i Allahut selamin e ka konsideruar si një

Lexuar: 746 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Barjta dhe percjellja e xheazes eshte detyre,sepse eshte nje e drejte e muslimanit te vdekur qe duhet ta kryejne muslimanet e gjalle.Per kete do te permend vetem dy hadithe:
Lexuar: 10592 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Udhëheqësi i muslimanëve, Omer b. el Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Kur ishim para Islamit, gratë nuk kishin te ne asnjë vlerë, ndërsa kur erdhi Islami, Allahu i përmendi ato në Kuran dhe na tregoi për obligimet që kemi ndaj tyre." Transmeton Imam Buhariu.
Lexuar: 689 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |