Sot është - E Shtunë | Data: 19-September-2020 | Ora: 12:33
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Vëlla!

A ke provuar ta vësh dorën së paku një herë në zemër dhe të mendosh se si punon një copë mishi në trupin tënd, që peshon rreth 300 gramë, e cila quhet zemër, se si funksionon gjatë tërë kohës, duke mos pushuar asnjëherë?!

Lexuar: 1135 | Komente: (3) | Vlerësuar: 0/0

"Zemrat e tyre janë të hutuara. Ndërsa ata që janë idhujtarë, flasin fshehurazi: "A është ky (Muhamedi) diçka tjetër, përveçse njeri si ju? Vallë, a do të shkoni ju pas magjisë (së tij), kur e shikoni me sytë tuaj?” (Enbija, 3)

Lexuar: 1253 | Komente: (2) | Vlerësuar: 0/0

Kur një musliman shpenzon para bujarisht për të ndihmuar nevojtarët, kjo kënaq Allahun i cili e shpërblen atë me lumturi në këtë jetë dhe në tjetrënPor nëse me këtë pasuri individi bëhet mendjemadh, egoist dhe mosmirënjohës ndaj Krijuesit, atëhere ate do ta ndjek stresi dhe dënimi. Andaj paraja konsiderohet thikë me dy teha.

Lexuar: 9275 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Thuaj: O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së All-llahut,
Lexuar: 1291 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

All-llahu [subhanehu ve teala] thotë:

"Ata që e lexojnë librin e All-llahut, e falin namazin dhe nga begatitë që Ne u kemi dhënë japin fshehtazi dhe haptazi, ata e shpresojnë një fitim që kurrë nuk u humbet." [Fatir, 29]


Lexuar: 1803 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kurani, unik mes shpalljeve të tjera Kurani është libri më i lexuar në botë. Vargjet e tij janë recituar dhe recitohen me dashuri e respekt dhe janë memorizuar e zbatuar në prak

Lexuar: 1328 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

All-llahu [subhanehu ve teala] thotë:
"Në të gjitha këto ka përkujtim, për atë që ka zemër, ka hedhur dëgjimin dhe është dëshmitar". (Kaf: 37). 
 
All-llahu [subhanehu ve teala] thotë:
"…dhe Kur'anin lexoje me vëmendje". (El-Muzzemmil: 4).
Lexuar: 849 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

All-llahu [subhanehu ve teala] thotë:

"(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë, që t'i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend".(Sad: 29).

Lexuar: 1044 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kurani Fisnik ka gjithsej 114 sure (kaptina).
  
Numri i ajeteve të Kuranit sipas Ali ibn Ebi Talibit është 6236.
Numri i fjalëve të Kuranit sipas A'taut është 77439.
Numri i shkronjave të Kuranit sipas Ibni Abbasit është 323671
Lexuar: 1437 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Me të drejtë përdoret sot në shumë vende dhe universitete të botës termi "gjuha e Kuranit” dhe jo gjuha arabe, kur flitet për mësimin e gjuhës dhe letërsisë arabe.

Lexuar: 976 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Gjatë jetës së Uthmanit, Allahu qoftë i kënaqur me të, shkrimi i Kuranit ishte ai shkrim që pati fatin të shpërndahet shumë.

Lexuar: 2794 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Përderisa Muhamedi salallahu alejhi ue selem ishte gjallë, Kurani nuk ishte tubuar gjatë jetës së tij i shkruar në një vend, por ishte i shpërndarë në pllaka të ndryshme si

Lexuar: 914 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu e nderoi umetin e Muhamedit salallahu alejhi ue selem me një karakteristikë që nuk e kanë pasur fatin ta kenë umetet e tjera të mëhershme,

Lexuar: 1784 | Komente: (2) | Vlerësuar: 0/0

Në kohën e Profetit (alejhi selam) Kur i zbriti Xhibrili (alejhi selam) Profetit në shpellën Hira ajetet e para, ai shkoi dhe i tregoi Hatixhes (Zoti qoftë i kënaqur me të!) për çka ndodhi në shpellë dhe ia lexoi ajetet.

Lexuar: 809 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
"O ju që keni besuar! Kini frikë Allahun ashtu siç duhet pasur frikë Ai dhe mos vdisni ndryshe veçse duke qenë muslimanë (besimdrejtë e plotësisht të nënshtruar ndaj Allahut)." Ali Imran, 102.

Lexuar: 948 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

T’ia mësosh Kuranin dikujt është farz kifaje, ndaj gjithashtu dhe të mësuarit e tij përmendësh është farz kifaje, në mynyrë që të mos ndërpritet transmetimi i tij. Nëse e mësojnë atë disa përsona, bie obligimi nga të tjerët.

Lexuar: 995 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshiëbërësit!

"Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen (namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqat, sadaka etj.).” [2:3] 

Lexuar: 919 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

"Përkujto, o Muhammed) Kur Zoti yt u tha engjëjve: "Unë po krijoj (po përcaktoj) në tokë një zëvendës!” Ata thanë:

Lexuar: 859 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty (o Muhamed), në atë që është shpallur përpara teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. 

Lexuar: 880 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

Kaptinat të cilat rrahin tematikën dhe veset e shëmtuara të Hipokritëve, janë
Suretu El-Bekareh Suretu Ali Imran Suretu En-nisã Suretu El-Maide Suretu Et-Teube

Lexuar: 845 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Imam Maliku në Muveta transmeton se i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: "U kam lënë dy gjëra, që për

Lexuar: 811 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Vëllezër të nderuar. Këtu janë përmbledhur disa ajete kuranore në të cilat Allahu i Lartësuar flet për keqbërësit. E lusim Atë që mos të na bëjë prej tyre, por prej vepërmirëve.

Lexuar: 981 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"…dhe bëni mirë, se me të vërtetë Allahu i do bamirësit.” (Bekare, 195)
 
"...Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prej punëve të ndyta e të neveritshme.” (Bekare, 222)
Lexuar: 758 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"...Allahu nuk e vë në rrugë të drejtë popullin e prishur.” (Saff, 5)
"...Allahu nuk i do ngatërrestarët.” (Maide, 64)
"...Popullin mizor Allahu nuk e vë në rrugë të drejtë.” (Teube, 19)
Lexuar: 7679 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si duhet të sillet muslimani me prindërit e tij?
 
"…të silleni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve dhe njerëzve u thoni fjalë të mira; Faleni namazin dhe jepni zeqatën...” (Bekare, 83)
Lexuar: 862 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

Detyrimet ndaj prindërve - koha e ndërprerjes së gjidhënies.

Çfarë thoshin idhujtarët kur thirreshin në besimin e vërtetë?
Lexuar: 803 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si duhet ta jetojë muslimani jetën e kësaj bote?
 
Kujt duhet t’i mbështeten besimtarët?
 
Kë duhet të kenë frikë muslimanët?
Lexuar: 923 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kë duhet të falënderojë muslimani?
 
Kë duhet të respektojë muslimani?
 
Në cilat gjëra muslimanët duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin?  
Lexuar: 771 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Grupi i muslimanëve që thërret në atë që është e dobishme dhe ndalon nga ajo që është e dëmshme.
 
Përse muslimanët janë populli (umeti) më i dalluar?
 
Ata që posedojnë sjellje të mira 
Lexuar: 786 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kush bën jetë të mirë në këtë botë?
 
Çfarë do të ndodhë nëse ia ktheni shpinën Allahut të Madhërishëm?
 
Kujt i takon sundimi në Tokë?
Lexuar: 870 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kush bën jetë të mirë në këtë botë?
 
A lejohet që mulimani të sillet me arrogancë dhe mendjemadhësi?
 
Si duhet të ecë muslimani?
Lexuar: 839 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Për ata të cilët ofendojnë dhe përqeshin .
 
Për ata të cilët tallin dhe përqeshin.
 
Për ata të cilët e pergjojnë dhe spiunojnë njëri-tjetrin.
Lexuar: 795 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kur lejohet që muslimani të flasë para masës me shprehje të këqija?

A lejohet që muslimani të shtrojë pyetje pa pasur nevojë?
Kur është e lejuar dhe kur e ndaluar biseda e fshehtë?
Lexuar: 782 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Përse besimtari duhet të largohet nga dyshimet?
Çfarë do të ndodhë me ata që i fyejnë besimtarët dhe besimtaret?
 
Cili është rezultati i atij që gabimin e vetvetes ia mvesh të pafajshmit
Lexuar: 780 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ruajtja e besimtarit nga mëkatet publike dhe ato të fshehta?
 
duhet të veprojë besimtari kur kalon pranë së keqes?
 
Si duhet të sillet besimtari me të paditurin - injorantin?
Lexuar: 758 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

A lejohet që muslimani të ndërhyjë në gjëra për të cilat nuk ka njohuri?
 
Çfarë duhet të bëjë besimtari kur dëgjon ndonjë lajm?
 
Si duhet të sillemi me ata që na ofrojnë paqe?  
Lexuar: 808 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Çfarë duhet të veprojë muslimani kur dëgjon se fjalët e Allahut mohohen dhe me to bëhet shaka?
 
Morali dhe sjelljet e mira në tubimet e muslimanëve (mexhlise) ?
Lexuar: 759 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Cila është metodologjia e thirrjes në Islam?
Cila është përshëndetja islame?
 
Përmendja e shprehjes "në dashtë Allahu” (inshallah
Lexuar: 855 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si duhet të sillet muslimani me të padrejtin, të keqin, zullumqarin?
 
Shpërblimi i keqbërësve (atyre që bëjnë vepra të shëmtuara)?
Lexuar: 833 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

A lejohet koprracia në Islam?
 
A lejohet shpenzimi i pasurisë pa masë?
 
Kush janë mastrafxhinjtë (ata që shpenzojnë pa masë)?
Lexuar: 859 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Çfarë duhet të bëjmë nëse nuk kemi mundësi të ndihmojmë nevojtarët?
 
Çfarë duhet të bëjmë nëse nuk kemi mundësi të ndihmojmë nevojtarët?
 
Çfarë ndihme duhet të ofrojë muslimani?
Lexuar: 711 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

A lejohet për muslimanin pirja e alkoolit, bixhozi, kumari?
 
Cili është dënimi për ata që i thyejnë zotimet?
Lexuar: 1117 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si duhet të dëshmojë muslimani dhe si duhet ta zbatojë ligjin?
 
"E mos e ngatërroni të vërtetën me të pavërtetën dhe me vetëdije të fshehni realitetin.” (Bekare, 42)
Lexuar: 658 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si duhet të sillet muslimani me të drejtët - besnikët?
Drejtësia, si duhet të gjykojnë muslimanët mes vete?
Cilat janë pasojat e përçarjes së muslimanëve ndërmjet tyre?
Lexuar: 747 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si duhet të veprojë muslimani me hipokritët - munafikët?
 
Si duhet vepruar në rastet e mospajtimit?
 
Amaneti ?
Lexuar: 669 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Borxhi - si duhet të sillet muslimani me borxhliun?
 
Kamata (shtimi i pasurisë në mënyrë të ndaluar)?
Cili është dallimi mes shitblerjes dhe kamatës?
Lexuar: 671 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Cili është dallimi mes shitblerjes dhe kamatës?
 
Cili është dallimi mes kamatës dhe zekatit dhe a lejohet të japim pasuri nga kamata?
Lexuar: 880 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kush është musliman i vërtetë dhe i devotshëm?
 
Kush konsiderohet jobesimtar (kafir)?
 
Kush është hipokrit (munafik)?
Lexuar: 902 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si duhet të sillemi me jomuslimanin?
 
Cila është humbja më e madhe?
 
Cili është mëkati që nuk falet?
Lexuar: 925 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

A duhet të lidhin muslimanët marrëveshje me jobesimtarët ?
 
Ç'duhet të bëjë muslimani në rast se jobesimtari e fyen?
Lexuar: 750 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

1-50 51-66
Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |